Villkor för deltagande i VAPIANO PEOPLE

 

§1. Deltagande i VAPIANO PEOPLE-programmet

(1) Dessa villkor gäller för deltagande i VAPIANO PEOPLE-bonusprogrammet, som drivs av Vapiano International Marketing GmbH (i fortsättningen ”VAPIANO PEOPLE”), med adress Kurt-Schumacher-Str. 22, D-53113 Bonn, Tyskland, och e-postadress people(at)vapiano.se.

(2) I VAPIANO PEOPLE-programmet får alla fysiska personer som har fyllt 16 år delta (nedan kallade ”deltagare”). Anställda i företag som är associerade med VAPIANO PEOPLE, samt anställda hos Vapianos franchisetagare, får inte delta i VAPIANO PEOPLE-programmet. Med företag som är associerade med VAPIANO PEOPLE avses bolag som direkt eller indirekt kontrolleras av, eller står under samma kontroll som, VAPIANO PEOPLE. Med “kontroll” avses att ett bolag har direkt eller indirekt inflytande över ett annat bolags affärsverksamhet och riktlinjer, genom ägande av röstberättigade aktier, genom avtal eller på annat sätt.

(3) Det är kostnadsfritt för deltagare att registrera sig för VAPIANO PEOPLE programmet. Registreringen görs antingen via VAPIANO-appen, som kan laddas ner via gängse app-stores till en smartphone, eller via ett registreringsformulär online som finns på webbplatsen för VAPIANO PEOPLE (https://people.vapiano.com/se/sv/people).

(4) Deltagandet i programmet börjar gälla när registreringen har avslutats genom att deltagaren klickar på bekräftelselänken.

(5) Efter registreringen får alla deltagare en personlig VAPIANO PEOPLE QR-kod (engelska för "Quick Response"), som är en tvådimensionell kod, som visar medlemsnumret binärt för deltagaren i en kvadratisk matris av svarta och vita punkter (nedan kallad VAPIANO PEOPLE QR-kod). En QR-kod kan exempelvis se ut på följande sätt.

VAPIANO PEOPLE QR-koden som har ställts ut för en deltagare finns inlagd i deltagarens VAPIANO-app samt på den personliga medlemssidan på webbplatsen för VAPIANO PEOPLE.

§2. Samla poäng

(1) Syftet med VAPIANO PEOPLE-programmet är att deltagaren ska kunna samla så kallade “statuspoäng” (§ 6) och “People Points” (§ 5) (gemensamt kallade “poäng”) för att få särskilda kundfördelar vid framtida restaurangbesök, eller för att byta in mot olika förmåner.

(2) För att samla poäng måste kunden själv visa upp sin QR-kod innan han/hon betalar i samband med köp i VAPIANO-restaurang som deltar i VAPIANO PEOPLE programmet.

(3) VAPIANO PEOPLE QR-koden får uteslutande användas av respektive deltagare och kan inte överlåtas till tredje part. När QR-koden uppvisas av deltagaren kan personalen i VAPIANO-restaurangen kräva att deltagaren legitimerar sig genom att visa upp ID-kort, körkort eller dylikt.

(5) Om det i ett enskilt fall inte skulle vara möjligt att registrera poäng hos en restaurang som deltar i VAPIANO PEOPLE-programmet, kan deltagaren kräva att poängen registreras i VAPIANO PEOPLE-programmet i efterhand, genom att skicka en begäran därom med e-post till people@vapiano.se, tillsammans med kopia av kassakvittot, senast tre månader efter besöket.

§ 3. Ändring av registrerade uppgifter

Deltagaren skall utan dröjsmål skriftligen meddela ändringar av uppgifter som har angivits vid registreringen till VAPIANO PEOPLE. Ändringarna kan också göras i VAPIANO-appen eller på den personliga medlemssidan på webbplatsen för VAPIANO PEOPLE.

§ 4. Skydd av personuppgifter - Det är viktigt för Vapiano

Deltagarens personuppgifter som registrerats inom ramen för VAPIANO PEOPLE programmet sparas elektroniskt, och nyttjas för att inrätta och genomföra VAPIANO PEOPLE-programmet i enlighet med tillämplig lagstitftning för behandling av personuppgifter. Vapianos gällande integritetspolicy finns inlagd i VAPIANO-appen och på webbplatsen för VAPIANO PEOPLE. Genom att du registrerar dig som deltagare i VAPIANO PEOPLE-programmet bekräftar du att du förstår och samtycker till integritetspolicyn.

§ 5. People Points

(1) Deltagaren kan byta insamlade People Points mot attraktiva Förmåner. De Förmåner som finns tillgängliga, samt erforderliga poängnivåer och inlösningsvillkoren finns på webbsidan se.vapiano.com/sv/vapiano-people/om-people/. Tillgängligheten för Förmåner kan variera från tid till annan och från ort till ort.

(2) Vissa Förmåner är eventuellt inte tillgängliga under vissa tider; detta berättigar dock inte deltagaren någon ersättning eller skadestånd, och kan inte heller ligga till grund för att kunden ska kunna göra gällande några andra rättigheter.

(3) Visas QR-koden upp innan betalning får deltagaren en People Point på sitt konto för varje huvudrätt denne betalar. Med huvudrätt avses varje rätt från kategorierna pasta, pizza, sallad, lasagne eller antipasti som – utan tillbehör – har ett försäljningspris på 70 SEK eller mer.

(4) VAPIANO PEOPLE kan genomföra specialkampanjer där det är möjligt för deltagarna att samla ytterligare People Points. Villkoren för en dylik specialkampanj tillkännages separat.

(5) Det går alltid att se antalet samlade People Points i VAPIANO-appen eller på den personliga medlemssidan på webbplatsen för VAPIANO PEOPLE, eller genom att begära sådan uppgift i alla deltagande Vapiano-restauranger.

(6) Ej inlösta People Points upphör att gälla vid det kvartalsslut som följer 36 månader efter att sådan People Point har registrerats. Information om datumet och omfattningen av förlorade People Points tillhandahålls via e-post respektive på den personliga medlemssidan på webbplatsen för VAPIANO PEOPLE https://people.vapiano.com/se/sv/people i god tid innan förfallodatumet.

(7) Deltagaren har inte rätt att få samlade People Points utbetalade i form av pengar.

People Points kan inte överföras till andra deltagare eller tredje person.

§ 6. Statuspoäng

(1) Deltagaren får en statuspoäng för varje besök i en deltagande Vapiano-restaurang, där deltagaren använder VAPIANO PEOPLE QR-koden vid köp av mat och dryck till ett sammanlagt värde av minst 70 SEK. Statuspoängen sparas på deltagarens personliga poängkonto.

(2) Genom ett visst antal statuspoäng får deltagaren en specifik PEOPLE-status, vilken ger särskilda förmåner vid kommande besök.

(3) Deltagare med ett poängkonto med 20 till 39 poäng har statusen ”OLIVE”. Från 40 poäng på deltagarkontot klassificeras kunden med statusen ”BLACK”.

(4) Det går alltid att se aktuellt saldo på poängkontot och de förmåner och villkor som är kopplade till respektive status för att utnyttja poängen i VAPIANO-appen eller på den personliga medlemssidan på webbplatsen för VAPIANO PEOPLE eller genom att begära sådan uppgift i alla deltagande Vapiano-restauranger.

(5) Deltagarens poängkonto nollställs första gången 12 månader efter att deltagandet har påbörjats (se § 1 punkt 4), om inte något annat framgår av bestämmelserna nedan.

(6) Om poängkontot ökar till 40 poäng inom 12 månader efter att deltagandet har påbörjats, nollställs poängkontot direkt, dvs. på den dag då statusen uppnås. Poängkontot nollställs nästa gång 12 månader efter att statusen ”BLACK” har uppnåtts och därefter var 12:e månad, i den mån dessa regleringar inte förutser tidigare nollställning.

(7) En status som har uppnåtts en gång bibehålls 12 månader, om inte deltagaren uppnår en högre status innan dessa 12 månader har gått. När 12 månader har gått klassificeras deltagaren enligt sitt poängkonto, klassificeringen görs innan en eventuell nollställning samma dag.

(8) Deltagaren har inte rätt till utbetalning i pengar.

§ 7. Födelsedagspresent

(1) Med anledning av deltagarens födelsedag skickas ett mejl till deltagaren, till den epostadress som har angivits vid registreringen. I mejlet finns information om födelsedagspresenten samt villkoren för att deltagaren skall få födelsedagspresenten.

(2) Deltagaren har inte rätt att göra anspråk på en särskild present eller utbetalning i pengar. Deltagaren kan inte förvänta sig att få en viss förmån, även om sådan förmån har delats ut tidigare vid ett eller flera tillfällen.

§ 8. Tävlingar

(1) VAPIANO PEOPLE har för avsikt att emellanåt genomföra tävlingar för deltagare i VAPIANO PEOPLE-programmet som är myndiga.

(2) Villkoren för en tävling publiceras i detalj med respektive tillkännagivande av tävlingen.

(3) Kunden har inte rätt att kräva att tävlingar ska genomföras, och har inte heller rätt att göra anspråk på utdelning av priser generellt, eller på särskilda priser.

§ 9. Avsluta deltagande

(1) Deltagaren kan när som helst säga upp sitt deltagande i VAPIANO PEOPLE programmet med omedelbar verkan, antingen genom att skicka ett skriftligt meddelande till VAPIANO PEOPLE, eller genom att skicka ett mejl till people(at)vapiano.se .

(2) VAPIANO PEOPLE har rätt att säga upp avtalet om deltagande för viss deltagare med sex månaders uppsägningstid.

(3) När uppsägningen träder i kraft upphör samlade statuspoäng/People Points att gälla.

(4) Deltagandet upphör automatiskt om den personliga VAPIANO PEOPLE QR-koden inte används under en tid längre än tre år.

§ 10. Ändringar/kompletteringar/upphörande

(1) VAPIANO PEOPLE förbehåller sig rätten att avbryta, komplettera eller ändra VAPIANO PEOPLE-programmet, med beaktande av deltagarnas intressen och med iakttagande av tillämplig uppsägningstid, eller om VAPIANO PEOPLE har goda skäl att säga upp avtalet utan iakttagande av sådan uppsägningstid, och i synnerhet för att ändra eller komplettera de vid var tid gällande villkoren för deltagande, i den mån det är nödvändigt för ett enkelt och säkert genomförande av programmet, eller för att förhindra missbruk.

(2) Ändringar meddelas deltagarna i förväg via e-post till den senast angivna epostadressen. En ändring anses vara godkänd, om deltagaren inte avslutar sitt deltagande enligt punkt 9 inom en månad efter datumet då mejlet skickades, eller om deltagaren använder den personliga VAPIANO PEOPLE QR-koden för att få People Points eller för att registrera besök efter att ovan angiven frist om en månad har gått ut. Deltagaren kommer att informeras om detta på nytt i ändringsmeddelandet.

§ 11

Avtalet mellan deltagaren och Vapiano ska tolkas och tillämpas i enlighet med tysk lag, med undantag för att tillämpliga svenska tvingande konsumentskyddregler ska gälla.

PEOPLE Terms and Conditions Swedish (PDF File)

 

top